Szybki Kontakt

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
epgk@epgk.pl
CENTRALA                                   
55/ 232 64 08

ZAMAWIANIE
podstawienia kontenera i
wywozu
gruzu opróżnienia szamba
wywozu odpadów komunalnych   
    

wewn. 2
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
REKLAMACJE
utrzymanie czystości
w mieście i uprzątanie zwierząt powypadkowych
wewn.7
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
REKLAMACJE
wywóz odpadów komunalnych
wewn. 8
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
godziny pracy biura
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00
DYSPOZYTOR AKCJI ZIMA
602 655 659
Podczas  sezonu ziomowego EPGK sp.z o.o. pełni dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście oraz punkt informacyjno-dyspozytorski, który zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Szańcowej 1 i czynny jest całą dobę.

 

Stawki i opłaty

Uprawnienia do nieodpłatnej utylizacji

Mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg uprawnieni są do nieodpłatnej utylizacji n/w odpadów:

  
  do 1,5 tony rocznie  odpadów o kodzie:

    17 01 01       
odpady z betonu
    17 01 07       
odpady zmieszane z betonu, gruzu ceglanego (kafelki)

   
bez ograniczeń wagowych odpadów o kodzie:

    20 01 01     
papier i tektura
    20 01 02     
szkło
    20 01 36     
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
    20 01 39     
tworzywo sztuczne
    20 02 01    
  odpady ulegające biodegradacji-zielone
    20 03 07     
odpady wielogabarytowe

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za klasyfikację odpadu przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu.

Koszty utylizacji odpadów przekraczające zwolnioną ilość oraz zakwalifikowane przez ZUO Sp. z o.o  jako odpad nie zwolniony z opłat, naliczane są według CENNIKA ZUO w oparciu o kwit wagowy.

Koszty dzierżawy, podstawienia pojemnika lub kontenera oraz transport odpadu, naliczane są według cennika EPGK Sp. z o.o.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłat
za utylizację odpadu należy  wraz ze ZLECENIEM,  złożyć OŚWIADCZENIE

        

Informacja w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 marca 2017 r.

Urząd Miejski w Elblągu informuje, iż w dniu 29 grudnia 2016 r. została podjęta przez Radę Miejską w Elblągu uchwała Nr XXII/430/2016 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- -Mazurskiego z 2017 r., poz. 6).

Niniejszą uchwałą wprowadzono dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe stawki opłat za jednokrotny wywóz pojemnika o określonej pojemności.

 

Stawki opłat wskazane w ww. uchwale obowiązują od dnia 1 marca 2017 r. 

Liczba mieszkańców  poszczególnych przedziałach Odpady zbierane
w sposób selektywny
Odpady zbierane
w sposób nieselektywny
Od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość  (lokal mieszkalny)  9,50 zł  16,63 zł
Od każdego mieszkańca w przypadku
5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (lokal mieszkalny)
 5,94 zł  9,50 zł
Od każdego mieszkańca w przypadku
  11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (lokal mieszkalny)
 0,59 zł  1,78 zł
Pojemność pojemnika Odpady zbierane w sposób selektywny Odpady zbierane
w sposób nieselektywny
 Pojemnik/worek o pojemności do 120 l  7,72 zł  11,28 zł
 Pojemnik o pojemności 240 l  15,44 zł  22,56 zł
 Pojemnik o pojemności 1100 l   70,06 zł 100,94 zł
 Pojemnik o pojemności 5-10 m3  458,38 zł  653,13 zł


NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Miesięczna stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązująca od dnia 1 marca 2017 r.

 
NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych oplata stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej  nieruchomości i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązujące od dnia 1 marca 2017 r.:

Stawki opłat podane powyżej są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika. Liczba opróżnień pojemnika w miesiącu musi być zgodna z częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.


Jednocześnie Urząd Miejski w Elblągu informuje, iż działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), w związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa) otrzyma zawiadomienie o nowej wysokości opłaty, obowiązującej od dnia 1 marca 2017 r., wyliczonej przez pomnożenie nowej stawki opłaty przez dane podane w dotychczasowej deklaracji. Nowe stawki opłat nie powodują zmiany w terminie i sposobie płatności.

 

 

 

 

W takim przypadku właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.

 

 UWAGA:

 

W związku z uchwaleniem nowych stawek opłat właściciele nieruchomości (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) nie mają obowiązku składania nowych deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast nową deklarację należy złożyć do Prezydenta Miasta Elbląg w przypadku np. zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (zbiórka selektywna/zbiórka nieselektywna) lub zmiany innych danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany;

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości (wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych), wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa) jest obowiązana do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 marca 2017 r. w terminie do dnia 15 marca 2017 r

 

 

 

 

 

  Źródło: http://gok.elblag.eu/aktualnosci/42,informacja-w-sprawie-zmiany-stawek-oplat-za-gospod

 

Pliki dołączone do informacji:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PEKAO Bank Pekao Spółka Akcyjna 49 1240 2265 1111 0010 7381 8134
REGON: 367431388       NIP: 578 31 25 340       KRS: 0000685469
  Elbląg 82-300 ul. Szańcowa 1
  (55) 232 64 08
  epgk@epgk.pl
© Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa GABO | 2017